Görevimiz – Ülkümüz

Share

DİLDE FİKİRDE İŞTE BİRLİK YOLU – KUTLU YOL

KUTLU YOL; Türk yurdu ve ulusunun ölümsüz varlığı ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünün güvencesi Devletin tek yönetim biçimi; “Cumhuriyettir.

KUTLU YOL; Türk yurdu ve ulusunun ölümsüz varlığı ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünün güvencesi Türkiye Cumhuriyeti; “toplumun huzuru, ulusal dayanışma ve adalet anlayışı içinde, kişi haklarına saygılı, Türk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

KUTLU YOL; Türk yurdu ve ulusunun ölümsüz varlığı ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünün güvencesi tek Dili; “Türkçedir.

KUTLU YOL; Türk yurdu ve ulusunun ölümsüz varlığı ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünün güvencesi tek Bayrağı;ay yıldızlı al bayraktır.

KUTLU YOL; Türk yurdu ve ulusunun ölümsüz varlığı ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünün güvencesi tek Ulusal marşı;İstiklal Marşıdır.

KUTLU YOL; Türk yurdu ve ulusunun ölümsüz varlığı ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünün teminatı tek Başkent; “Ankara’dır.”

KUTLU YOL; Egemenlik, kayıtsız koşulsuz Ulusundur.
Türk Ulusu, egemenliğini, Anayasanın koyduğu kural ve ilkelere göre, yetkili organları eliyle kullanır.
Egemenliğin kullanılması, hiçbir biçimde hiçbir kişiye, topluluğa ya da sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse ya da organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

KUTLU YOL; Oğuz Kağan’dan Atatürk’e uzanan ve devam ettireceğimiz aydınlık yoldur.

KUTLU YOL; Yönetimde, yönlendirmekte, inançta, düşüncede, bilimde, erdemde, göze, gönüle, kulağa yönelik güzel üretimlerde büyük çalışmalar yapan başarılar kazanan, Türk budunun yükselmesine, yücelmesine katkılar sağlayan Ulu Ata’ların araştırılması, anılması, yeniden tanıtılması, onların yollarının, yöntemlerinin öğrenilip öğretilmesi için çalışmalar yapmaktır.

KUTLU YOL; “Her şey Türk için, Türk’e göre, Türk tarafından” olmasını sağlamaktır.

KUTLU YOL;  Tutsak Türklerin bağımsız ve gönençli olmasını istemektir.

KUTLU YOL; Bütün Türklerin aynı siyasi çatı altında toplanmasıdır.

KUTLU YOL; Atatürk’ün “Türk, öğün, çalış, güven!” sözünün anlamında da olduğu gibi Türklerin yaratılışları ve tarihleriyle övünmeleri, kendilerine güvenmeleri ve bu güvenle çalışmalarıdır. 

KUTLU YOL; Her Türk’ün tek tek bilgi ve kültürle donanması, Turan ülkesinin de bilimde öncü olması, bu sayede Turan’ın sürekliliğinin sağlanmasıdır.

KUTLU YOL; Türk Dünyasında ve budununda Dilde Fikirde İşte Birlik anlayışının gerçekleşmesi ve Yüce Türk ulusuna yaraşan; “çağdaş uygarlıklar düzeyinin üzerine yeniden çıkarılması ülküsüdür.”

KUTLU YOL; Ulusal birlik ve beraberlik, ulusal yaklaşım katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğü, toplumsal adalet ile çevreye saygıdır.

KUTLU YOL; İnanç, düşünce ve ifade özgürlüğünü esas almak ve her türlü şiddete karşı durmaktır.

KUTLU YOL; Bütün çalışmalarında bilimsellik ve nesnellik ilkelerine bağlılıktır.

KUTLU YOL; Türk  kimliği ve kültürünün korunması, yaşatılması ve tanıtılması için yapılan bütün girişimleri desteklemek ve işbirliği yapmaktır.

KUTLU YOL; Yeryüzünde çeşitli ülkelerde yaşayan Türklerin birlik ve beraberlik bilincini geliştirmek; iş birliğini güçlendirmek; girişimcilik, atılım ve üretim güçlerini harekete geçirmek ve bulundukları ülkelerde milli kimlik ve kültür değerlerine bağlı olarak yaşayabilmeleri için gerekli çaba ve desteği göstermektir.

KUTLU YOL; Türklerin yaşadıkları ülkelerle sorunlar çıkmasına neden olacak ve ilişkileri olumsuz yönde etkileyecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınmaktır.

KUTLU YOL; Yeryüzü Türklüğü  adına geniş katılımlı, etkin ve kalıcı bir bazı ortak çıkarları olan toplulukların temsilcilerinden oluşan topluluk oluşturmak ve bu bazı ortak çıkarları olan toplulukların önderlerinden oluşan topluluğu işlevsel kılmak için geniş ve yaygın bir örgütlenme ilkesini benimsemek; birleştirici, bütünleştirici, kapsayıcı ve toparlayıcı olmaktır.

KUTLU YOL; Türkiye’deki bütün dernek, parti, kişi, kurum ve kuruluşlara karşı aynı uzaklıkta durmaktır. Türkiye’nin bütünlüğüne, birlik ve beraberliğini bozacak  etkinliklerde bulunmamak, bulunanları desteklememektir.

KUTLU YOL; Siyasi ve dinî propaganda ile genel ahlak ve töre kurallarına aykırı tutum ve davranışları onaylamamaktır.

KUTLU YOL; Türk Dünyasında ve Budununda Dilde Fikirde İşte Birlik anlayışının gerçekleşmesinde; Türklere karşı  bütün şiddeti ile devam eden (Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarında, Rusya’nın Kırım’da, Suriye ve Irak Türkmenleri, Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine, Ahıska, Rodos, İstanköy ve Batı Trakya Türklerine); asimilasyon, diskriminasyon, zorunlu göç, yargısız idam ve irade dışı cebri kayıp, baskı ve insan hakları ihlalleri, kimliklerinin ve yurtlarının elinden alınmasına yönelik savaş karşısında; “tavır koyma, bütün ilgili siyasi ve yönetim güçlerine çağrıda bulunmak, harekete geçirmek, sahip çıkmaktır.

KUTLU YOL; Türk Dünyasında Dilde Fikirde İşte Birlik anlayışının gerçekleşmesinde Afrika’nın Türk dünyası açısından önemli bir kıta durumuna gelmesi sebebiyle; “bu Kıta’daki Türk varlığına dönük orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmektir.

KUTLU YOL; Türk Dünyasında Dilde Fikirde İşte Birlik anlayışının gerçekleşmesinde, uzun süre yabancı egemenliği altında kalan belli başlı Türk toplulukları/toplumları ile ilgili araştırmalar yapmak üzere programlar geliştirmek; “tarihe sahip çıkmaktır.

KUTLU YOL; Türk Dünyasında Dilde Fikirde İşte Birlik anlayışının gerçekleşmesinde; Bizi biz yapan, tarih boyunca kullanılan ve yerleşen simgelerin, damgaların birleştirici özelliği dikkate alınarak, bu yönde katkı sağlaması olası olan; “Eski Türk eserleri – Anıtları gibi alanlarda araştırmaları, arkeolojik çalışmaları özendirmek, desteklemektir.

KUTLU YOL; “Türk Dünyasında Dilde Fikirde İşte Birlik anlayışının gerçekleşmesi, Türk dünyasında ilişkilerin kalıcı duruma getirilmesi, karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle, “ekonomik işbirliğiolanaklarının artırılmasını sağlamaktır.”

KUTLU YOL; “Türk Dünyasında Dilde Fikirde İşte Birlik anlayışının gerçekleşmesinde, “Ulus dilde yaşar” özdeyişinden hareketle; “ortak dil” konusunda yapılacak çalışmaları hızlandırmak, kapsamını genişletmektir. Bu konuya ilişkin dil, edebiyat ve kültür başlıkları altında kurumsallaşmak, buna bağlı olarak “bir dilin yaygınlaşması, oluşturulan siyasi ve ekonomik ilişkiler ile gerçekleştirilen ticaretle doğru orantılıdır” gerçeğinden yola çıkarak; “ülkelerimiz/toplumlarımız arasındaki tabana yayılmış ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mevzuat uyumlulaştırılmasına dair çalışmalar başlatmak, yapmaktır.

KUTLU YOL; Türk Dünyasında Dilde Fikirde İşte Birlik anlayışının gerçekleşmesinde; “Dil en önemli ögedir. Hedef akli düşünceye önem vererek; Türk dilinin gelişmesine ve kalıcılığına en fazla katkıyı sağlamaktır.”

KUTLU YOL; Türk Dünyasında Dilde Fikirde İşte Birlik anlayışının gerçekleşmesinde, Türk dünyasının bütünleşmesinde ortak dil ve ortak yazı yaşamsal önem taşımaktadır.  Dolayısıyla hedef: “Dil ve yazı birliği üzerinde çalışmalar yapmak, devam etmek ve sonuca ulaştırmaktır.

KUTLU YOL; Türk Dünyasında Dilde Fikirde İşte Birlik anlayışının gerçekleşmesi bakımından Türk dünyasının çıkarlarına hizmete uygun, değişime ve gelişime açık, sahip olduğu gücün bilinci ile davranmasını bilen, yeni bir stratejiler geliştiren; “STK’lara sahip çıkmak, kurmak ve çatılar oluşturmaktır.

KUTLU YOL; Şanlı tarihimiz ve atalarımızın bize yüklediği görevi bilmektir.

KUTLU YOL: Ülke kaynaklarını sömürüp yan gelip yatmak değil; Türk yurdu ve Türk ukusu uğruna, Turan ve Türklük uğruna gerektiğinde toprağın kara bağrında yatmaktır.

KUTLU YOL; “Bu ulus,  bu ülke için gündüz oturmadan, gece uyumadan, ölesiye birlikte çalışmaktır.”

KUTLU YOL; “Andımızı” aşkla, bilinçle, inatla gür sesle haykırmaktır.

KUTLU YOL; Güvenlik güçlerimize, kundaktaki bebeğimize kısaca kurşun sıkan hainleri yok etmek, güvenlik güçlerimiz ve ulusumuz için gözümüzü kırpmadan canımızı vermektir.

KUTLU YOL; Gururla, göğsünü gere gere “TÜRKÜM” demektir.

KUTLU YOL; “Ben” değil “Bizdir.”

KUTLU YOL; Dünyada yaşayan bütün Türklerin Dilde Fikirde İşte Birlik anlayışını benimsemesi amacına inananların ve çalışmalar yapmak isteyenlerin bir araya geldikleri açık bir buluşma yeridir.

Ve

KUTLU YOL; Yukarıda sayılan ilkeleri benimseyen bütün kişi, kurum ve kuruluşlara açıktır.

“Yolumuz; Dilde Fikirde İşte Birlik Yoludur. Bu Yol, Kutlu Yoldur.”

“EY TÜRK, ÜSTTE GÖK ÇÖKMESE, ALTTA YER DELİNMESE, SENİN İLİNİ, TÖRENİ KİM YIKABİLİR!…”

“Ne mutlu Türküm diyene!”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.